Tạo phước không hoàn toàn có nghĩa là phải cúng tiền bạc hoặc vật có thể mua được bằng tiền cho chùa chiền và các nhà sư.Điều này phù hợp với câu chuyện dân gian về ông nông dân đã chia đều số tiền dư cho việc hưởng thụ và làm phước đã kể ở đầu chương này.Người dU LICH THAI LAN hầu hết đều cố gắng tạo sự quân bình này.Việc bắt cầu nối giữa thế giới lý tưởng và hiện thực có hiệu quả như thế nào thì không ai biết đích xác.Nhưng sự quân bình là điều rất quan trọng để hiểu được tính cách và cách cư xử của người Thái Lan.
GIA ĐÌNH:
Gia đình là thế giới đầu tiên , là một thế giới an toàn hay ít ra cũng là một thế giới êm dịu, hiền hòa và tốt đẹp trong vài năm đầu chung sống.Đó là thế giới mà mỗi cá nhân phải học vâng lời và kính trọng người lớn hơn và người hoàn thiện hơn.Chính gia đình đã tạo nên một người DU LICH THAI LAN GIA RE
LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TẾ:
Việc vi phạm hằng ngày 5 giới cơ bản của nhà Phật đã đặt các giới này vào thế giới lý tưởng , là thế giới nên có hơn là hiện có.Mỗi xã hội đều có sự đối lập giữa phạm vi lý tưởng và thực tế.Các xã hội phương Tây cũng không thể thực hiện nghiêm túc 10 điều răn trong Kinh Cựu ước hơn việc người TOUR DU LICH THAI LAN Thái lan giữ ngủ giới nhà Phật.